สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ

  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    ผู้อำนวยการสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4


นายมงคล  พวงศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นางลำพูล  ใจกล้า
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
    แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
  ลิงค์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง
 เข้าสู่ระบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
.

ข่าวภายในสำนักงาน
  อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.อุบลราชธานี (25/06/2562)
  ตรวจเยี่ยมครูบัญชี ประจำศูนย์ ศพก. (25/06/2562)
  เข้าติดตามแนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง 2 โรงเรียน (17/06/2562)
  ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการจัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านตาเอ็ม (17/06/2562)
  ร่วมประชุมคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงเภษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 (12/06/2562)
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สกก.เมืองอุบลราชธานี จำกัด (11/06/2562)
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สกก.พิบูลมังสาหาร จำกัด (10/06/2562)
  ตรวจบัญชีประจำปี สกก.นิคมฯลำโดมใหญ่ จำกัด (10/06/2562)
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเขื่องใน จำกัด (07/06/2562)
อ่านทั้งหมด ...     

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
- ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด (05/03/2562)
- ผลการประกาศคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (24/10/2561)
- ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ 4 อัตรา (19/10/2561)
- การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 4 อัตรา (12/10/2561)
- ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (28/09/2561)
- รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (25/09/2561)
- รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (14/09/2561)
- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (28/05/2561)
-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (23/05/2561)
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งวิชาการตรวจสอบบัญชี (18/05/2561)
อ่านทั้งหมด ...     

 ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ข่าวจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

บริการ

 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

        ผู้ว่าราชการจังหวัด

   

  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


  "ข้าราชการ"

  หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)

  "ค่าราชการ"

  หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

  "ฆ่าราชการ"

  หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม

  ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย

   
    ข่าวประชาสัมพันธ์
                   สำหรับบุคลากร
   
                          เชื่อมโยง
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

  นวัตกรรม
  smart 4 M

  โครงการเกษตร
  ทฤษฎีใหม่


  โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 045-321399 โทรสาร 045-269468 อีเมล์ cadub@cad.go.th