สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ

  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    ผู้อำนวยการสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4


นายมงคล  พวงศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นางลำพูล  ใจกล้า
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
  ลิงค์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
.

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
- ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด (05/03/2562)
- ผลการประกาศคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (24/10/2561)
- ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ 4 อัตรา (19/10/2561)
- การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 4 อัตรา (12/10/2561)
- ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (28/09/2561)
- รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (25/09/2561)
- รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (14/09/2561)
- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (28/05/2561)
-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (23/05/2561)
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งวิชาการตรวจสอบบัญชี (18/05/2561)
อ่านทั้งหมด ...     

 ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บริการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th
 • เกี่ยวกับกรมตรวจฯ
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ



        ผู้ว่าราชการจังหวัด

   

  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


  "ข้าราชการ"

  หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)

  "ค่าราชการ"

  หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

  "ฆ่าราชการ"

  หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม

  ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย

   
    ข่าวประชาสัมพันธ์
                   สำหรับบุคลากร
   
                          เชื่อมโยง
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

  นวัตกรรม
  smart 4 M

  โครงการเกษตร
  ทฤษฎีใหม่


  โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
   
   เข้าสู่ระบบ
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 045-321399 โทรสาร 045-269468 อีเมล์ cadub@cad.go.th



  สงวนลิขสิทธิ์ - 2562 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี