สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ

  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    ผู้อำนวยการสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4


นายมงคล  พวงศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นางลำพูล  ใจกล้า
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
  ลิงค์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
.

ข่าวภายในสำนักงาน
  ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (01/04/2563)
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อ.พ.ค.) (27/03/2563)
  ร่ามประชุมพิจาณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดอุบลราชธานี (กพส.) (24/03/2563)
  จัดกิจกรรมมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไร้สโคโรนา 2019 ( Covid 19 ) (23/03/2563)
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด (20/03/2563)
  รับรองงบการเงิน (20/03/2563)
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จำกัด (20/03/2563)
  ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร (20/03/2563)
  ตรวจแนะนำกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองฮาง (11/03/2563)
อ่านทั้งหมด ...     

 ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บริการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th
 • เกี่ยวกับกรมตรวจฯ
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ        ผู้ว่าราชการจังหวัด

   

  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

   ประชาสัมพันธ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
                   สำหรับบุคลากร
   
  เชื่อมโยง
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

  นวัตกรรม
  smart 4 M

  โครงการเกษตร
  ทฤษฎีใหม่


  โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   เข้าสู่ระบบ

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 045-321399 โทรสาร 045-269468 อีเมล์ cadub@cad.go.th  สงวนลิขสิทธิ์ - 2562 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี