สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ค้นหาไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
http://cad.go.th/ewtadmin/ewt/ubonratchathani/images/Bootstrap/
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
ผู้อำนวยการ
 
นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
 
หัวหน้าสำนักงาน
 
นายมงคล จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 
 
Untitled Document
บริการอื่นๆจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ข่าวด่วน
 
นับจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 

วัตถุประสงค์

การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานกรมฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมฯจึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดหรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

 3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน กรมฯต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี

  • วัน เดือน ปี

  • ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์

  • ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของกรมได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้

  • ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

 2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ หรือส่งช่องทาง Web site ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

 1. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

 2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้

 3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือที่ หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด

 2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือที่ หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด ที่หน้าเว็บช่องทางแจ้งเบาะแส ( สถานที่ )

 3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ( Call Center ) ในเบื้องต้น ที่......026 285 240 - 59 ต่อ 2108

 4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่านตู้ ปณ. 187 ปณจ.ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Web Side http://Legal.cad.go.th

 6. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน Web Side เครือข่ายสำนักงานตวจบัญชีสหกรณ์ ที่1-10 หรือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
สายตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 รายงานประจำปี
Untitled Document
 นวัตกรรม สตส.อุบลราชธานี

"ข้าราชการ"
หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)
"ค่าราชการ"
หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
"ฆ่าราชการ"
หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม
ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย
Untitled Document
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด