สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีอุบลราชธานี
นายมงคล จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
เว็บไซต์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


"ข้าราชการ"

หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)

"ค่าราชการ"

หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

"ฆ่าราชการ"

หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม

ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย

 

วีดีโอ ครูบัญชี แก้จน

[ 1/1 ]


[ 1/2 ]

ครูบัญชีอาสา ผู้ผลักดันให้ประชาชนจดบัญชีครัวเรือน... จดให้ดู อยู่อย่างพอ ทั้งพริก ปลา เป็ด ไก่ ของจริงที่พึ่งพิงได้ ที่มาจากเว็บไซต์: http://www.youtube.com
 
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์