สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4


นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีอุบลราชธานี
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
เว็บไซต์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


"ข้าราชการ"

หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)

"ค่าราชการ"

หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

"ฆ่าราชการ"

หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม

ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับบุคลากร
 

วีดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่


โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
 
 
 เข้าสู่ระบบ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์